مدیریت فرهنگی-اجتماعی موسسه زند شیراز
نشریات دانشجویی

نشریات دانشجویی در جهت ارتقاء سطح علمی، اخلاقی، فرهنگی، ادبی، و ورزشی جامعه دانشگاهی فعالیت می نماید.هدف نشریات دانشجویی افزایش آگاهی جامعه داشجویی ودانشگاهیان با رعایت موازین قانونی وحفظ مصالح جامعه می باشد همچنین تامین زمینه های مشارکت دانشجویان در نشریات دانشجویی، زمینه سازی تولید نظریه و علم در محیط دانشگاه و حوزه فرهنگی، تفویت روحیه مسئله شناسی در فعالیت های فرهنگی(نیازها و معضلات)  و ارتقاء نقش اخلاقی دانشجویان می باشد.