دانشجو –  آموزش کلاس مجازی آفلاین lms.fczand.com
استاد – نحوه ارسال تکالیف و تنظیمات در سامانه آموزشی موسسه آموزش عالی زند شیراز edu.zand.ac.ir
دانشجو – نحوه پاسخ دانشجو به تکالیف استاد در سامانه آموزشی موسسه آموزش عالی زند شیراز edu.zand.ac.ir
دانشجو – نحوه حضور در کلاسهای آموزشی آنلاین 
دانشجو – نحوه لاگین کردن به سامانه آموزشی lms.fczand.com
استاد – نحوه حضور و غیاب دانشجویان  در سامانه مجازی توسط اساتید
دانشجو – نحوه شرکت در کلاسهای آموزشی آنلاین 
دانشجو – بارگزاری تکالیف در سامانه مجازی