1- در ابتدا وارد سایتlms.fczand.comشوید.

2-نیمسال دوم۹۸را انتخاب نمایید.

3- از لیست نمایش داده شده درس خودرا پیدا نموده و بر روی آن کلیلک نمایید و یا در کادر مشخص شده درس خود را جستجو نمایید.

  • برای تایپ حرف یاز کلیدهای شیفت +xاستافده نمایید. (shift + x)
  • اگر درس شما در لیست موجود نیستیعنی هنوز درس مربوطه ایجاد نشده است.
  • اگر درس مربوطه وجود دارد اما ویدئو در درس نیست، هنوز محتوا توسط استاد قرار داده نشده است.

4- بر روی نام درس خود کلیک نمایید.

5- بر روی نام فایل کلیک کنید تا شروع به پخش گردد.