1. ابتدا وارد لینک Lms.zand.ac.ir شوید.بررویگزینهloginکلیک نمایید.

2. درقسمت نام کاربری کد استادی که با t شروع میشود را وارد کنید.درقسمت رمز عبور کدملی خود را وارد کنید.

3. در صفحه داشبورد یا میز کار درس مورد نظر را انتخاب نمایید تا بتوانید فعالیت دانشجو را در درس بررسی کنید.

4.در صفحه درس، در سمت چپ    بر روی گزینهParticipantsکلیک نمایید تا لیست تمام دانشجویان درس را مشاهده بفرمایید. همچنین دانشجویی که تنها لاگین کرده باشد و وارد لینک محتوای درسی نشده باشد (Never)، برای شما قابل مشاهده است.

5.پس ازکلیک بر روی نام دانشجو، وارد صفحه ای میشوید که می توانید با انتخاب گزینهAll logsتمامی فعالیت دانشجو را بررسی نمایید.

6. پس از وارد شدن به قسمتAll logsنمودار کلیک های دانشجو در درس را می توانید مشاهده کنید که در چه تاریخی چندین بار بر روی درس کلیک نموده است.

7.در زیر این نمودار تمامی فعالیتها، از جمله باز کردن لینک درسی، دیدنAnnouncementو یا همان برچسب توضیحات که برای دانشجویان قرار داده اید را مشاهده مینمایید.

در این صفحه همان طور که میبینید تمامی جلسات به صورت تفکیک شده به شما نمایش میدهد. در قسمت Event nameاگر به صورتCourse module viewedنوشته شده باشد به این معناست که دانشجودرسرا باز کرده و ویدیو را مشاهده کرده است. اگر به صورتCourse viewedنوشته شده باشد، به اینمعناست که تنها وارد درس شده و جلسات را مشاهده نکرده است.به عنوان مثال در عکس زیر دانشجوی دیگر را مشاهده بفرمایید. این دانشجو تنها وارد درس شده و هیچکدام ازجلسات را مشاهده نکرده است.