#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

آقای مجید دسترنج / مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

با عنوان: ” ارائه مدل عوامل موثر بر سکوت سازماني با استفاده از روش ترکيبي فراتحليل و مدلسازي معادلات ساختاري در مديريت درمان سازمان تامين اجتماعي استان فارس”
دوشنبه ۲۰ دی ماه / ساعت ۱۴ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود، وارد لینک http://vs.zand.ac.ir/defense  شوید