#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم زهرا طاوسی/ مهندسی صنایع- مدیریت پروژه

با عنوان: بکارگیری روش ترکیبی تصمیم گیری چند شاخصه و تحلیل پوششی داده ها جهت انتخاب سبد بهینه پروژه (مطالعه موردی: شرکت مهندسی سازان)
یکشنبه ۹ آبان / ساعت ۱۱:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید.