#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

آقای حسین زارع/ مهندسی صنایع- مدیریت پروژه

با عنوان: اولویت بندی انتخاب پیمانکاران با استفاده از تکنیک های  DEA-RAوAHPدر شرکت های عمرانی (مطالعه موردی:شرکت مهندسی سازان)
یکشنبه ۹ آبان / ساعت ۱۲:۳۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید.