#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم فاطمه امیری/ حسابداری-حسابداری

با عنوان: بررسی رابطه بین‌المللی بودن شرکت و شدت سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن نقش تعدیلی عضویت در گروه‌های تجاری
یکشنبه ۱۱ مهر / ساعت ۱۴:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید.