#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

آقای حسین محمدی / مهندسی کامپیوتر نرم افزار

با عنوان: ردیابی و پیش بینی مسیر حرکت اهداف گروهی با استفاده از شبکه حسگر بی سیم باینری
دوشنبه ۱۲ مهر / ساعت ۱۸:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید.