کسب مقام دوم تیمی توسط تیم شنا دختران در مسابقات منطقه۷ کشور