• کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزشی

  • کارشناسی پیوسته میکروبیولوژی

  • کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی مولکولی

  • کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

  • کارشناسی پیوسته زیست فناوری

  • کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم ورزشی

  • کارشناسی پیوسته علوم تربیتی

  • کاردانی پیوسته تربیت بدنی